Slechte punten voor ecologie in Antwerpse ruimtelijke planning

Het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) biedt een overkoepelende visie op de ruimtelijke ordening van Antwerpen. In 2006 werd het huidige s-RSA goedgekeurd. Naast facetten als haven, spoor en water, bevat het ook een luik ‘de ecostad’, dat een visie bevat op hoe in de ruimtelijke ordening ook steeds rekening moet gehouden worden met het facet ecologie.

Een recente evaluatie door de universiteit van Leuven en het bureau Omgeving, bespreekt hoe het zit met de uitvoeringspraktijk. Daaruit blijkt dat de zorg voor ecologie bij de uitvoering van concrete projecten slechts beperkt heeft meegespeeld en dat in verhouding meer aandacht ging naar de ‘hardere sectoren’. Toch ook niet licht als kritiek is de vaststelling dat het grotere plaatje i.v.m. ecologie vaak uit het oog werd verloren en dat er als gevolg daarvan tijdens de uitvoering van projecten nogal eens verschuivingen hebben plaats gevonden “naar bijvoorbeeld duurdere woningen, minder groen en meer bodemverzegeling”.

Samengevat stelt de evaluatie dat een overkoepelende visie op ecologie noodzakelijk is, maar dat die ook tot op projectniveau (dus in de concrete praktijk) moet uitgevoerd worden. Sedert de goedkeuring van het huidige s-RSA in 2006 is dit duidelijk te weinig gebeurd. De evaluatie legt de vinger op de wonde wanneer gesteld wordt dat gewenste ecologische veranderingen zich afspelen op een grotere ruimtelijke schaal en dat het daarom niet altijd makkelijk is om ze in concrete lokale projecten juist te vertalen.

De stad denkt nu aan een actualisatie van het s-RSA. Wij pleiten er voor dat één van de belangrijkste wijzigingen zal zijn dat een aantal concrete acties en meetbare controlemechanismen worden ingebouwd. Dat zal de kans op een geslaagd ecologisch beleid aanzienlijk vergroten. Wij zijn alvast bereid om daar samen met het stadsbestuur mee voor te zorgen.