Gemengde gevoelens bij de Konijnenwei

Al vele jaren ijvert ‘de buurt’ voor het behoud van de groenzone die we ‘Konijnenwei’ noemen. Daarbij worden verschillende wensen geuit maar staat het behoud van het natuurlijke karakter toch voorop. Een wens waarbij we ons als Natuurpunt Antwerpen Stad perfect kunnen aansluiten.

De Konijnenwei is gelegen tussen de Singel en de zogenaamde ‘spaghettiknoop’ op het Antwerpse Zuid. Het gaat om een groene zone die ooit nog grensde aan de citadel op de 16e eeuwse Spaanse vesten en de 19e eeuwse Brialmontomwalling. Nu vinden we net ten noorden het nieuwe Justitiepaleis.

Tal van bestemmingen

Het gebied is al in beeld gekomen bij ettelijke ruimtelijke ordeningsdossiers. Zo dacht men er ooit over om er een gevangenis in te planten, of een voetbalstadion,…. Meer recent werd er gevreesd dat een deel van het terrein zou opgeofferd worden voor de heraanleg van de spaghettiknoop of dat het de nieuwe locatie zou worden voor de Sinksenfoor. Zeker is wel dat de Konijnenwei op een bepaald moment in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Nieuw Zuid was opgenomen om juridisch als ‘parkgebied’ te worden vastgelegd. Daar werd echter op teruggekomen, wat talrijke speculaties voedde i.v.m. de uiteindelijke plannen van het stadsbestuur voor deze zone. Door deze herbestemming niet door te voeren, blijft de oude gewestplanbestemming (‘gebied voor dagrecreatie’) van kracht, die meer mogelijkheden biedt voor inplanting van constructies (in principe zelfs van een pretpark).

Ongerust

De bezorgdheden van de buurt en de ondertussen opgerichte actiegroepen (zoals ‘Park Spoor Zuid NU’) werden duidelijk verwoord op een inspraakmoment (28/11/2013), waar de aanwezige schepenen (Rob Van de Velde en Koen Kennis) en districtsschepenen (Paul Cordy en Tom Van den Borne) de meer dan 200 buurtbewoners echter verzekerden dat het zogenaamde ‘popup park’ wel degelijk een permanent park zou blijven. Toch blijft een aantal zaken onzeker. Zo toont het Masterplan Nieuw Zuid de inplanting van allerlei gebouwen op de Konijnenwei in de zone langs de spoorweg. Natuurpunt Antwerpen Stad meldde de bevoegde Dienst Milieu Effecten Rapportage (MER) reeds dat het nochtans cruciaal is dat er geen fysieke barrière komt tussen de groenzone van de Konijnenwei en de spoorwegberm die er nu langs loopt. Die berm vormt samen met de ringbermen immers een ecologische verbinding tussen zowat alle groengebieden aan de rand van Antwerpen. Diersoorten die aangetoond gebruik maken van deze bermen zijn Haas, Vos, Egel, Bunzing en Wezel, maar ook tal van insecten en planten zijn op deze bermen aangewezen voor hun verspreiding in en rond Antwerpen.

‘Biologisch waardevol’

De Biologische Waarderingskaart (BWK) vermeldt de Konijnenwei als ‘Biologisch waardevol gebied’. Elk bezoek waarbij wordt uitgekeken naar aanwezige fauna en flora bevestigt dit ook. Een beetje zonneschijn volstaat om de overvloed aan libellen, vlinders en ander interessants aan het licht te brengen. We hebben ons dan ook voorgenomen om die overvloed vanaf dit jaar te gaan documenteren. Mensen die hieraan willen meewerken kunnen dat doen door organismen die ze er waarnemen te fotograferen en de foto’s vergezeld van duidende gegevens (dag, uur, naam waarnemer,…) te posten op Waarnemingen.be. Natuurpunt Antwerpen Stad vroeg inspraak in de inrichting van het park Konijnenwei en kreeg die ook van schepen Van de Velde. Samen met de stedelijke administratie bij het bedrijf Stadsontwikkeling, bepaalden we de optimale ligging van een natuurlijk hooiland, grenzend aan de spoorwegberm, waardoor de ecologische verbinding daar robuuster en dus efficiënter wordt. Het hooiland zal daarnaast ook op korte termijn zorgen voor een toename aan graslandsoorten, die het elders in Antwerpen vaak erg moeilijk hebben door gazonbeheer.

Planning

De voorlopige planning voor het gebied is:
• 01/2015: projectparticipatie en gesprekken van de stad met Infrabel
• 02/2015: definitief ontwerp
• 03/2015: goedkeuring
• najaar 2015: uitvoering

Koen Van Keer, 03/2015