Uitstap vogelwerkgroep De Stadsmus

Datum/Tijd
Date(s) - sep17
08:00 - 17:00


Op zondag 17 september gaan we met onze vogelwerkgroep op uitstap naar de Kalkense Meersen.
Reeds twee keer hebben we deze activiteit moeten uitstellen maar deze keer is de goede keer.
Een deel van dit 950 hectare groot gebied is gecontroleerd overstromingsgebied van de Schelde. Het is een paradijs voor water- en weidevogels.
We maken er een daguitstap van. Voorzie dus een picknick voor ’s middags.
We organiseren een carpooling en we vertrekken om 8 uur ’s morgens aan de Borsbeeksebrug in Berchem. In de late namiddag zijn we terug thuis.
Voor deze uitstap is inschrijven noodzakelijk. Stuur hiervoor een mail naar vogelwerkgroep@natuurpuntantwerpenstad.be.

Meersen zijn laaggelegen, vochtige graslanden in de overstromingsvlakte van een rivier, vaak zijn ze doorsneden met sloten en grachten. In de buurt van de dorpskernen zijn de weilanden afgebakend met knotwilgen, die het natuurgebied een eerder kleinschalig uitzicht geven. De Schelde is overigens nooit ver weg. Van op de dijk heeft de wandelaar en de fietser een prachtig overzicht op het hele meersengebied. Ruimte, water, groen en rust vormen de belangrijkste troeven.

Met duizend hectaren aaneengesloten laaggelegen weiland, doorploegd met sloten en poelen in een oude meander van de Schelde vormen de Kalkense Meersen een bijzondere broed- en overwinteringsplaats voor vele weidevogels, wat het gebied overigens de status van Europees Vogelrichtlijngebied opleverde.

De ondiepe sloten en waterpartijen geven nestgelegenheid aan allerlei watervogels, zoals de slobeend en de zeldzame zomertaling. In de rietkragen kan je de fiere blauwborst aantreffen of het drukke lied van de rietzanger horen. In de bloemrijke hooilanden broeden rietgors, roodborsttapuit en sinds kort is zelfs het bedreigde paapje teruggekeerd. De gekraagde roodstaart en de steenuil voelen zich thuis in de talrijke knotwilgen.