sneeuwbomen; foto: Guy Voets

Voorstelling van Natuurpunt Antwerpen Stad

Antwerpen Stad is een nieuwe afdeling (opgericht op 16 maart 2012) van Natuurpunt, Vereniging voor Natuur en Landschap in Vlaanderen. Ze verenigt de leden van Natuurpunt die wonen in Antwerpen (2000, 2018, 2060), in Borgerhout (2140) binnen de Ring en in Berchem (2600).

Historiek


Natuurpunt Antwerpen Stad is de 'nieuwe' afdeling van Natuurpunt in Antwerpen. Voorheen waren zes afdelingen van Natuurpunt actief in delen van de stad. Zowel Natuurpunt Antwerpen Noord als Natuurpunt Land van Reyen hadden een afzonderlijke werking in het stadscentrum. Natuurpunt Schijnvallei was actief in Borgerhout (en is dat nog in Borgerhout buiten de Ring).

Na het nodige overleg tussen de afdelingen werd besloten de krachten te bundelen en in het stadscentrum een nieuwe afdeling op te richten. De drie afdelingen stonden daarvoor een deel van hun werkingsgebied af.
Alle leden van Natuurpunt die binnen de nieuwe afdelingsgrenzen wonen, werden uitgenodigd op de oprichtingsvergadering en zijn nu normaal aangesloten bij Antwerpen Stad.

Natuurpunt


Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 460 professionele medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke biotopen, soorten en landschappen. Om dit doel te bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur in Vlaanderen door het aankopen en beheren van gebieden, het bestuderen en monitoren van soorten en biotopen, door educatie van het brede en meer gespecialiseerde publiek en door het lobbyen bij beleidsmakers.
Natuurpunt beheert meer dan 500 natuurgebieden met een oppervlakte van 22.000 ha.

Natuurpunt vzw is in 2001 ontstaan uit de fusie van De Wielewaal vzw (opgericht in 1933) en Natuurreservaten vzw (opgericht in 1953). Die laatste was een onderdeel van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR). Intussen is niet alleen het ledenaantal gestegen, ook het profiel van de leden is veranderd: almaar meer jonge gezinnen sluiten zich aan.

Missie

Natuurpunt komt als middenveldorganisatie op voor natuur en biodiversiteit en voor het recht van alle mensen hierop in hun omgeving. We ijveren voor de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu. We zetten ons in voor de bescherming van het landschap en het erfgoed dat daarin aanwezig is.

Natuurpunt verenigt burgers die tot deze maatschappelijke opdracht willen bijdragen, los van elke politieke of andere overtuiging. We motiveren en ondersteunen onze leden om zich actief in te zetten van lokaal, regionaal tot gewestelijk niveau.

Natuurpunt wil een hefboom zijn voor maatschappelijke verandering vanuit een perspectief van duurzame ontwikkeling.
We bouwen aan publieke bewustwording en vergroting van het draagvlak voor behoud en ontwikkeling van natuur. We nemen in Vlaanderen het voortouw in al wat natuur, biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit aanbelangt en dit in een internationale context. Waar mogelijk werken we samen met zowel publieke als private partners. We werpen ons gewicht in de schaal om overheden en anderen aan te zetten tot resultaten.

Het logo van Natuurpunt

Het logo van Natuurpunt is niet zomaar een artistieke bevlieging van een creatieve reclamejongen... Achter de ogenschijnlijk nonchalant gekliederde cirkel, doorkruist met enkele vlugge verfvegen en punten, schuilt een heel verhaal.
Het logo is een Middeleeuwse symbolische weergave van de toenmalige wereldkaart. De verticale lijn in de cirkel vertegenwoordigt de Middellandse Zee; de horizontale lijn naar links staat voor de Nijl en deze naar rechts voor de Don. De sector rechts boven symboliseerde Europa, deze links boven Afrika en de onderste helft Azië. Het punt in de onderste helft duidde de plaats van Jeruzalem aan.

Verbonden met de aarde
Dit duizend jaar oude grafische wereldbeeld combineerden de ontwerpers met een vrij recent gecreëerd symbool dat 'verbinding met de aarde' of 'aarding' voorstelt. Het komt vaak voor op elektrische huishoudtoestellen.
Het resultaat is een jong, abstract en gemakkelijk herkenbaar logo, dat qua symboliek aansluit bij de missie van Natuurpunt. Want de aarde, het water, de lucht en alle wezens die er op leven, die liggen ons nauw aan het hart...