Waterweegbree; foto: Guy
            Voets

Van Brialmontvesting naar Wolvenberg en Brilschans


We zagen hoe de Brialmontomwalling en de bijbehorende forten ontstonden en net zo snel weer afgebroken werden. De ruimte die de vesting opeiste was groot. Veel van deze ruimte is ingenomen door wegen en bebouwing, maar sommige gedeelten zijn grote open plekken gebleven, die de kernstad omringen. Op sommige van die 'open' plekken zijn zelfs nog resten te vinden van de omwalling en de forten, welke hebben gezorgd voor een bijzonder stukje natuur.

Wolvenberg


Zo is het natuurgebied Wolvenberg in Berchem, gelegen tussen het station van Berchem, de kleine ring en de Singel ontstaan uit en op de resten van de grote omwalling. Het betreft hier overblijfselen van de voormalige kazerne, met glacis en een vest. Op Wolvenberg kan men letterlijk zien hoe de natuur deze resten heeft opgenomen in het landschap. Sinds het beëindigen van de werken aan de Kleine Ring (1963) zijn ze spontaan begroeid en deels plantsoenmatig beplant. De oudste muren zijn 130 jaar oud. Mede doordat het gebied is ontstaan rondom de resten van de omwalling is het een gebied met nogal wat hoogteverschillen. Het bestaat uit struwelen, een vijver, een aantal poeltjes en verschillende graslanden.

Meer dan 380 verschillende wilde planten, mossen, kruiden en jonge bomen getuigen van een rijke flora op Wolvenberg. De fauna wordt bepaald door konijnen, muizen en soms een Bunzing of een Wezel. Daarnaast zijn er talrijke insecten en andere kleine beestjes aanwezig. Je kunt er ook regelmatig een aantal bijzondere vogels tegenkomen: Torenvalk, Sperwer, Groene en bonte specht, IJsvogel en Spotvogel.

De vijver van Wolvenberg is een niet-gedempt deel van de Brialmontgracht van oorspronkelijk ca. 650 meter lang, die ononderbroken liep van de 'Berchemse Poort' tot aan de spoorweg. Hiervan rest nog zo'n 120 meter, ca. l hectare wateroppervlak. De Zilverbeek, de grensbeek tussen Mortsel en Berchem, die hier vroeger in uitkwam, is afgekoppeld, waardoor het water min of meer stilstaat en veel slib zich ophoopt in de vijver. De vijver is daarom een grondwatervijver, de waterspiegel ligt zelfs onder het niveau van de autostrade. De Zilverbeek is nu afgeleid naast de spoorweg en verdwijnt in een duiker onder de snelweg, richting Wolvenberg, maar bereikt geenszins het 'Verloren Water'. Er zijn echter plannen om de beek binnenkort opnieuw aan te sluiten op de vijver van Wolvenberg.

De vesten van de Brialmontomwalling zijn veelal aangelegd in moerassig gebied. Wolvenberg De moerassen die er van nature langs lagen hebben de grote vijvers snel van waterplanten en waterdieren voorzien. Daar de vijver op Wolvenberg weer een overblijfsel is van die vesten, komen er nog dieren en planten in voor, die hier altijd in de omgeving leefden. Tussen de struiken zitten bijvoorbeeld padden en watersalamanders. Er kruipen ook allerlei slakken in en rondom de vijver en men vind er verschillende vissen zoals Blankvoorn, Bittervoorn, Bliek, Snoek, Karper en Paling. Die laatste twee horen hier eigenlijk niet, maar zijn uitgezet door vissers. Zo huizen er ook enkele schildpadden in de vijver. Soms kun je ze zien zonnen aan de rand. Dit is echter totaal onnatuurlijk, daar het achtergelaten huisdiertjes betreft. In het water groeien algen en allerlei waterplanten. In en langs het water groeien Schietwilgen en iets hoger staan Iepen en Meidoorns. Sommige Schietwilgen zijn al erg oud en worden bewoond door vleermuizen.

Bij elke vijver die ooit gegraven is ligt wel een heuvel, en zo is dat bij de bouw van de forten vroeger ook zo geweest. Onder de heuvel van Wolvenberg zitten noch restanten van militaire gebouwen. Een deel daarvan, de kazemat, is nu ingericht als vleermuisverblijf. Temperatuur en vochtigheid zijn hier ideaal voor overwintering van deze fascinerende zoogdiertjes. Op de oude muren zie je wel eens een Muurvaren staan. Het kalkrijke metselwerk van die tijd heeft voor een goede voedingsbodem gezorgd. Waar de muur te zien is lag een brug over de vest. Je kunt er nog zien hoe hoog het water vroeger in de vest stond.

Wolvenberg wordt afgezoomd door de spoorweg en de Singel, die op en in de omwalling zijn aangelegd. Deze gedeelten bestaan veelal uit grasland. Het is de bedoeling dat deze graslanden een natuurlijke verbinding tot stand brengen tussen allerlei gebieden. Het natuurgebied Wolvenberg maakt namelijk deel uit van een grotere groen-as die zich uitstrekt van de Schijnvallei in het provinciaal domein Ter Rivierenhof (Deurne) naar de Scheldeoevers van de Hobokense Polder. Langs de spoorweg ligt het natuurverbindingsgebied naar de Konijnenwei, Petroleum-Zuid en Hobokense polder. De spoorbrug aan het station maakt een verbinding naar het natuurgebied Klein-Zwitserland, en het vliegveld van Deurne. Het is de uitdrukkelijke wens van vele natuurliefhebbers, waaronder Natuurpunt, dat deze groene gordel behouden en uitgebreid wordt en dat ze kan dienen als verplaatsings- en verspreidingsgebied voor allerlei dieren en planten.

Natuurpunt nam het gebied Wolvenberg in 1992 in beheer. De praktische uitvoering gebeurt door de werkgroep 'Wolvenberg Natuurlijk' van de afdeling Land van Reyen. Ook aan de zijde van het Brilschanspark liggen enkele percelen die beheerd worden door Natuurpunt Land van Reyen. [Sinds maart 2012 zijn beide gebieden overgedragen aan Natuurpunt Antwerpen Stad.]

Brialmont deel 4: Brilschans